سه‌شنبه 2 بهمن 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت


1397/3/28 دوشنبه ملاحظات ضروری در انجام پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﭘﮋوهﺶهﺎی داروﻳﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ کمک ﺑﺴﻴﺎری در ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن کرده اﺳﺖ. رﺳﺎﻟﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺸﺮ اﻗﺘﻀﺎی ﻣﻲکند در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ اﻳﻦ ﭘﮋوهش‌ها ﺳﻌﻲ کند که ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﻜﻦ ﺣﻘﻮق ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻲ که ﻳﺎری دهﻨﺪﻩ اﻧﺴﺎن در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ روشهای ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ و درﻣﺎﻧﻲ هستند ﺣﻔﻆ ﮔﺮدد.

 

ملاحظات ضروری پژوهش در حوزه حیوانات آزمایشگاهی

کلمات کليدي
ملاحظات پژوهش در حیوانات آزمایشگاهی
بیشتر
نسخه قابل چاپ


در باره استان
در باره دانشگاه
تماس با ما
نقشه سایت 
راهنمای سرویسهای تحت وب
پست الکترونیک 
سامانه سیب 
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved